Slovník priezvisk vyšehradských krajín

Slovník priezvisk krajín Vyšehradskej skupiny

Slovník priezvisk krajín Vyšehradskej skupiny je viacjazyčný voľne online prístupný slovník najčastejších priezvisk tzv. vyšehradských krajín, t. j. Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Slovník vznikol spoločným úsilím bádateľov zameraných na priezviská z nasledovných inštitúcií: Ústav pre jazyk český Akadémie vied Českej republiky v Prahe (Česká republika), Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti (Maďarsko), Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani (Poľsko) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko).

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.


 


© 2024 Editori